menu

UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA WARSZTATY "Szkoła dla rodziców"

2016-11-16 11:53:25 (ost. akt: 2016-11-16 11:58:47)

Szanowni Państwo, informujemy iż Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przyjmuje zapisy na Zajęcia organizowane w roku szkolnym 2016/2017 dla dzieci, młodzieży i rodziców. Zapisy w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 089 624 25 92. Oferujemy następujące zajęcia:
ZAJĘCIA DLA DZIECI:

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku 6 – 7 lat
„STRAŻNICY UŚMIECHU”


Głównym celem warsztatów jest pomoc dzieciom w budowaniu ich stabilności emocjonalnej, w rozwijaniu optymalnych strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami oraz poprawa ich umiejętności komunikacyjnych. Jest nim też umacnianie zaufania do siebie i innych oraz wzbogacanie dziecięcej wiedzy o sobie i innych poprzez interakcje podczas zabaw.

Zajęcia socjoterapeutyczne
dla uczniów szkół podstawowych


Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zachowaniu. Uczniowie podczas zajęć uczą się nowych sposobów zachowania oraz nabywają nowe umiejętności tj.: wyrażanie własnych uczuć, przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie umiejętności komunikowania się, mówienie prawdy, przyjazne współdziałanie w grupie, uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć oraz ujawnianie ich w różnych przeżywanych sytuacjach, podniesienie poczucia własnej wartości, wyciszanie przykrych stanów emocjonalnych, rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się, pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym, dostrzegania i akceptowania swoich sukcesów, uświadomienie swojej wyjątkowości i niepowtarzalności, dostarczanie doświadczeń korygujących w obszarze funkcjonowania z osobami dorosłymi i nabycie umiejętności w funkcjonowaniu zadaniowym. Ponadto uczestnicy nauczą się rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych bez użycia przemocy i agresji.


Zajęcia „Ćwiczę koncentrację uwagi”
dla uczniów klas II i III szkół podstawowychZajęcia mają na celu: poprawę koncentracji uwagi, ćwiczenia pamięci, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, kształtowanie nawyku kontrolowania efektów własnych działań.


Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum


Zajęcia dla uczniów, u których stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, czyli z dysleksję rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Celem zajęć: rozwijanie orientacji przestrzennej; stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych (tj. percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, funkcje somatosensoryczne - np. kinestetyczno-dotykowa, funkcja motoryczna); rozwijanie integracji funkcji percepcyjno – motorycznych; stymulowanie funkcji językowych;
doskonalenie umiejętności szkolnych: czytanie (technika, tempo, rozumienie), pisanie (kaligrafia i ortografia), liczenie (myślenie matematyczne).


Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze
„Szkoła dla Rodziców”


Udział w warsztatach pozwala rodzicom lepiej rozumieć swoją rolę jako opiekuna i wychowawcy a także rozwija umiejętności potrzebne w mądrym towarzyszeniu dzieciom w rozwoju. Warsztaty obejmują następującą tematykę:
• Świat emocji, czyli rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenie sobie z tzw. „trudnymi uczuciami”;
• Aktywne, wspierające słuchanie dzieci;
• Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, by były przez dziecko respektowane;
• Zmiana niewłaściwych zachowań dziecka;
• Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
• Wspomaganie procesu usamodzielniania się dziecka;
• Pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie dziecka.