Deklaracja dostępności
menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie

• Data publikacji strony internetowej: 26 01 2016 r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Linki-także te prowadzące do serwisów zewnętrznych- w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.ppp.powiatszczycienski.pl spełnia wymagania w 100 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Gabriela Woźniak, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 896242592 oraz mailowo: sekretariat.ppp@powiat.szczytno.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczytnie ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno (budynek Internatu przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie).

• Do budynku prowadzą dwa wejścia. Są one dostosowane dla osób niepełnosprawnych posiadają podjazdy. Wejścia do budynku znajdują się na parterze. Przy wejściu znajduje się dzwonek. W budynku nie ma windy.
• Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
• Korytarz w Poradni umożliwia wyminięcie się dwóch osób. 
• Po prawej stronie od wejścia znajduje się sekretariat, gdzie jest możliwość obsługi klientów.
• Gabinet dyrektora znajduje się po wejściu do sekretariatu po lewej stronie.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Do budynku jest możliwość wstępu z psem asystującym.
• Przed wejściem do budynku Poradni znajduje się parking.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego. W Poradni można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i dostępna w godzinach pracy Poradni.
• Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, przy wejściu po lewej stronie. Toaleta wyposażona jest w również w prysznic.
• Na korytarzu znajduje się przewijak dla niemowląt.

Informacje dodatkowe
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna