menu

W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie prowadzi zajęcia „Korekcyjno-kompensacyjne” dla uczniów szkół podstawowych

Uczestnikami zajęć są uczniowie, u których stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, czyli z dysleksję rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.

Celem zajęć jest:

• ćwiczenie pamięci i procesów uwagi;
• rozwijanie orientacji przestrzennej;
• stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych (tj. percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, funkcje somatosensoryczne - np. kinestetyczno-dotykowa, funkcja motoryczna);
• rozwijanie integracji funkcji percepcyjno – motorycznych;
• stymulowanie funkcji językowych;
• kształtowanie sfery emocjonalno – motywacyjnej;
• doskonalenie umiejętności szkolnych: czytanie (technika, tempo, rozumienie), pisanie (kaligrafia i ortografia), liczenie (myślenie matematyczne);
• wdrażanie do aktywności i systematyczności w wykonywaniu ćwiczeń o charakterze terapeutycznym w domu i w szkole;
• współpraca z rodzicami w wypracowywaniu skutecznych form i metod wspierania rozwoju dziecka.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych w grupach do 5 osób.Prowadzące zajęcia:

Grupa I: Beata Tabaka – terapeuta pedagogiczny
Grupa II: Hanna Stasiłojć - terapeuta pedagogiczny