menu

Klauzula Informacyjna RODO - Polityka Bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U UEL119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SZCZYTNIE ul. Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno; NIP: 7451596926, REGON: 550717752.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@artaro.pl, Elżbieta Hałaburda.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013, poz. 199 z po ź n. zm.).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na poradni - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa;
b) w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody lub przez 20 lat jeśli czas nie został w zgodzie określony.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

7. Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.

8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu placówki i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych przez placówkę.